Byt, nebytový priestor


Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:

 1. List vlastníctva - aktuálny
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza
 3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku pre dom a súčasne aj pre byt ( teda pre nadstavbu alebo vstavbu)
 4. Nadobúdacie doklady súčasného vlastníka bytu (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva a pod.)
 5. Projektová dokumentácia (Pôdorys bytu, pokiaľ nie je k dispozícii , vyhotoví ho znalec)


Pre ohodnotenie nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:

 1. List vlastníctva - aktuálny
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza
 3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku pre dom a súčasne aj pre nebytový priestor ( teda pre nadstavbu alebo vstavbu)
 4. Nadobúdacie doklady súčasného vlastníka nebytového priestoru (napr. kúpna zmluva a pod.)
 5. Projektová dokumentácia (pôdorys nebytového priestoru, ak je k dispozícii)
 6. Nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom, prípadne cena za prenájom bez nákladov na služby spojené s nájmom, ktoré platí nájomca osobitne


Pre ohodnotenie rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:

 

 1. List vlastníctva - aktuálny
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza
 3. Zmluva o výstavbe
 4. Právoplatné stavebné povolenie
 5. Projektová dokumentácia

 

Rodinný dom, (rekreačný dom, rekreačná chalupa, rekreačná chaty, záhradkárska chata)


Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

 1. List vlastníctva - aktuálny
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky
 3. Doklad o veku domu - (stavebné povolenie, kolaudačné resp. užívacie povolenie, alebo potvrdenie obce o veku stavby alebo iný úradný doklad o tom, kedy bola stavba postavená alebo kedy sa začala užívať)
 4. Projektovú dokumentáciu stavby – pôdorysy, rezy, pohľady, situácia (ak je k dispozícii u vlastníka alebo v archíve stavebného úradu)
 5. Iné doklady - rozhodnutia stavebného úradu k prístavbe, nadstavbe, prestavbe alebo rekonštrukcii s príslušnou projektovou dokumentáciou (ak sa zachovali)

 

Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

 

 1. List vlastníctva - aktuálny
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky - v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape, alebo
 3. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť overený katastrálnym úradom
 4. Stavebné povolenie - s vyznačením právoplatnosti
 5. Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) - overenú v stavebnom konaní

 

Pozemok


Pre ohodnotenie pozemku sú potrebné nasledovné podklady:

 1. List vlastníctva - aktuálny
 2. Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky
 3. Geometrický plán overený katastrálnym úradom (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy)
 4. Iné doklady - Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie ktoré slúžia k určeniu účelu pozemku (vydáva stavebný úrad)

 

Ostatné stavby


Pre ohodnotenie prevádzkovej stavby sú potrebné nasledovné podklady:

 1. List vlastníctva - aktuálny
 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí stavba a na priľahlé pozemky
 3. Doklad o veku stavby - kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o stavbu s nadstavbami alebo prístavbami, tak sú potrebné doklady o pôvodnej stavbe, a súčasne aj pre jednotlivé nadstavby alebo prístavby, ohlásenia stavebných úprav a pod, vhodná je evidencia HIM, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, ...)
 4. Projektová dokumentácia budovy, výkresy skutočného vyhotovenia, prípadne zameranie skutkového stavu stavby
 5. Nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej časti (pokiaľ je budova alebo jej časti prenajaté)
 6. Náklady spojené s užívaním nehnuteľností: platobný výmer na daň z nehnuteľností (ročný)
  • poistenie nehnuteľností (stavieb)
  • ročné náklady na prevádzku stavieb (nehnuteľností) - vodné a stočné, elektrická energia, zemný plyn, príprava tepla a TÚV, likvidácia odpadov, strážna služba, prevádzka výťahov, upratovanie, deratizácia, a pod.
  • zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. predkupné práva, zmluvy o zriadení vecných bremien a pod.)

 

 


Kontakt

Ing. Ingeborg Čavargová

Bratislava


+421 910 413 414